INTEGRATION THROUGH NAMING PRACTICES AMONG WOMEN of TURKİSH ORIGIN in NORTHEASTERN FRANCE
(Kuzeydoğu Fransa'daki Türkiye Kökenli Kadınlar Arasında Adlandırma Pratikleri Yoluyla Entegrasyon )

Yazar : Feray J. Baskin    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 368
Sayfa : 106-118
    


Özet
Göçmenler ve onların soyundan gelenler için isim verme pratikleri, ev sahibi topluma entegre olmanın bir yolunu temsil etmektedir. Aşağıdaki mülakatlar, Kuzeydoğu Alsace'daki Türk kökenli genç kuşak kadınların ilk isimleri seçerken üç önemli kriter kullandıklarını ortaya koymaktadır:1) uygun uzunluk, 2) Fransızca telaffuz ve 3) seçilen isimlerin Türkçe anlamı. Fransızcada kötü çağrışımları olan Türkçe isimler hiç kullanılmamaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme yaklaşımını kullanarak, isim verme kararlarının başka bir topluma entegrasyonu sağlayabileceğini gösteriyorum. Çalışmanın bulguları, ilk isim seçiminde Türk mirası korunurken bile entegrasyonu göstermek için önemli bir isimlendirme kararı olduğunu göstermektedir. Bu araştırma, göçmen topluluklar arasında onomastik araştırmaları ve entegrasyon üzerine yapılan çalışmalara katkıda bulunmaktadır

Anahtar Kelimeler
Dil, Fransızca, Türk göçmenler, ikinci nesil, bütünleşme, antroponim

Abstract
For immigrants and their descendants, naming practices represent a way of integrating into the host society. The following interviews reveal that younger generations women of Turkish descent in Northeastern Alsace employ three important criteria in selecting first names: 1) adequate length, 2) pronunciation in French, and 3) the meaning in Turkish of the chosen names. Turkish names with a bad connotations in French are not used at all. Employing the semistructured interview approach, I demonstrate that naming decisions can allow integration into another society. The findings of the study suggest that there is an important naming decision to show integration, even while the Turkish heritage is retained in choosing a first name. This research contributes to studies on onomastics research among immigrant community and integration.

Keywords
language, France, Turkish immigrant, second generation, integration, anthroponym