Yazım İlke ve Kuralları


Yazım İlke ve Kuralları

 

Giriş:

Türk Folklor Araştırmaları dergisi, yılda iki sayı çıkan bilimsel/akademik uluslararası çift kör hakem denetiminde bir dergidir. Dergiye gönderilecek makaleler (kaynakça, Notlar vb. tümü) 8000 sözcükten oluşur. Kitap eleştirileri 2000 sözcüğü aşmamalıdır. Türkçe makalelerde 150-250 Türkçe Öz; en az 250 sözcüklü İngilizce  Öz/Abstract; İngilizce makalelerde 150-250 sözcüklü İngilizce ve Türkçe Öz, her makalede en az 5 anahtar sözcük bulunur. Öz/abstractta atıf, alıntı, aktarma bulunmaz; araştırmanın amacı, yöntem, veriler hakkında bilgi ve elde edilen sonuç/gerçekleştirilen  katkı belirtilir.

Ana gövde:

Bu, makalenin ana bölümüdür ve okuyucuya ele alınacak içeriği açıkça göstermek için genellikle farklı alt, numaralandırılmış bölümlere ayrılır. Araştırmayı yürütmek için kullanılan metodolojiyi, sonuçları, analizi ve tartışmayı içerir. Dergi makaleleri, konularının uzmanları tarafından yazılır.Özgün bir makale mevcut araştırmalar hakkında derinlemesine bilgi ve analiz içerir.  Yazar(lar), makalede varılan sonuçları destekleyen kanıtları sunmalı veya kanıtlara atıfta bulunmalıdır.

Metodoloji:

Verileri toplamak için yöntemler kullanıldı; veriler nitel ya da  nicelliği açık bir biçimde ortaya konulmalıdır. Diğer seçenekler arasında anket, mülakat veya saha araştırması yer alabilir. Kuramsal olarak, net bir yöntembilimsellik, başkalarının da özgün araştırmayı tekrarlamasına ve değerlendirmesine imkân vermelidir. Ana metinde yöntembilimsel açıklamalar, sınırlı tutulmalıdır. Bilinen, yaygın sistematiği tekrarlamak, makalenin reddine yol açabilir.

Sonuçlar:

 Bu bölümde toplanan veriler, tablolar, grafikler ve şekiller ile sonuçların bir özeti yer alabilir.

Tartışma:

Bu bölümde yazar, araştırma sorusuyla ilgili olarak yürütülen araştırmanın sonuçlarını tartışmaya odaklanır. Genel olarak bu bölüm, sonuçların sorulan soruyla nasıl ilişkilendirildiğini ve bu sonuçların çıkarımlarını içerecektir.

Sonuç:

Sonuç bölümü her şeyi bir araya getirmeli ve yazarın bakış açısını güçlendirmelidir. Sonuçlar mantıksal bir düzen içinde sunulmalıdır. Genel olarak bu, araştırmanın gerçekleştirilme sırasına göre değil, önem sırasına göre olacaktır. 

Kaynaklar:

 Bu bölüm, yazar tarafından makalede atıfta bulunulan tüm kaynakların bir listesini içerir.  Konuyla ilgili son araştırma ve yayınlar mutlaka görülmeli, gerekli olanlara atıf yapılarak, Kaynaklar’a alınmalıdır.  Bu bölüm, yazar tarafından makalede atıfta bulunulan tüm kaynakların alfabetik bir listesini içerir. Ana metinde geçmeyen kaynaklara yer verilmez. Kaynaklar, APA 7 (American Pscychological Association) standartlarına uygun olarak düzenlenmelidir

Makale yapısı ve süreç:

Dergi sitesindeki Makale Takip Sistemine üye olunduktan sonra “Makale gönder” butonuyla metin yüklenir. Ana metinde hiçbir yazar kimliği bulunmaz. Ayrı bir dosyada yazar(lar)ın kimlikleri, ünvan, kurum  e-posta adresi, ORCID ID; gerekliyse sadece etik kurul adı, karar numarası ve tarih bilgisine yer verilmeli (Kurul kararı belgesi ekte sunulmalı) ve varsa proje numarası, destekleyen kurum ve proje adı; birden fazla yazarlı çalışmalarda yazarların çalışmaya katılım düzeyleri (çalışma konusunu belirleme, araştırma deseni, veri toplama, verilerin analizi ve çalışmanın raporlanması görevlerindeki konumları); çıkar çatışması olup olmadığı bildirimi ve varsa teşekkür edilen kişi ya da kurum adları makalenin yazıldığı “tam metin” dosyasında yer almamalıdır. Bu bilgilere Yazar Bilgileri başlıklı dosyada yer verilmelidir.

Değerlendirme sürecine başlanırken öncelikle çalışmanın biçimsel uygunluğu (sözcük sayısı, şablona uygunluk, kaynakların yazımı vb.),  %15’in üzeri benzerlik oranı olan çalışmalar reddedilmektedir. Gerekli diğer belgelerin (etik kurul onayı, telif hakkı devir formu vb.) uygunluğu incelenir. Çalışma uygun değilse editör tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda yazar(lar)dan gerekli düzenlemeleri yapması talep edilir. Dergi kurallarına ve bilimsel ilke ve uygulamalarına uymayan makaleler, editor tarafından iade edilir. Editörce talep edilen düzeltmeler tamamlandığında onaylanan makale, “Alan Editörü” ne gönderilir, düzeltmeler yapılmazsa çalışma yazara reddedilir. 

Alan Editörü çalışmanın  dergi kapsamına uygunluğunu ve bilimsel değerini inceler. Güncel, önemli veya bilimsel olmayan çalışmalar ön okuma sürecinde Alan Editörü tarafından reddedilir. Ardından Alan Editörü incelemeleri doğrultusunda yazardan düzelti istenerek çalışma yazar(lar)a yönlendirir. Alan Editörü, yazar(lar)ın talep edilen düzeltmelerin gerçekleştirip gerçekleştirmediğini inceleyerek düzeltilmiş çalışmanın hakem değerlendirmesine yönlendirilmesi kararını verir. Alan Editörü tarafından istenen düzeltmeler gerçekleştirilmemişse çalışma reddedilerek yazar(lar)a iade edilir. Alan Editörü, hakem değerlendirmesine yönlendirilen çalışma için iki asıl, iki yedek olmak üzere dört hakem belirleyerek Editör ile paylaşır. Editör, Alan Editörü tarafından belirlenen aday hakemler arasından iki (2) hakem belirler. Hakemler tarafından yapılan değerlendirme süreci sonucunda değerlendirme formlarında yazar(lar)a iletilmek üzere a) yayımlanabilir, b) ret, c) küçük ya da büyük düzelti olmak üzere üç karar alınabilmektedir. Yazar, düzelti dosyasını ve eğer çalışma için red kararı veren hakem var ise red kararına karşılık savunu dosyasını tanınan zaman içinde editöre ulaştırır. Yayımlanabilir kararı verilmiş olan çalışma için Alan Editörü (veya editor)  tarafından son okuma süreci başlatılır. Alan Editörü bu aşamada çalışmayı yeniden okur, yazar(lar)dan gerekli düzeltmelerin yapılmasını ve makalenin sisteme yüklenmesini ister.

Tüm süreçler tamamlanarak yayımlanmış çalışmalar, Araştırma, Derleme veya derginin kabul ettiği diğer yazı alanlarında geliş tarihlerine göre sıralanır ve sırası gelen çalışmalar ilgili sayıda yayımlanır.

Çalışmalarda savunulan görüşlerden ve kaynakların doğruluğundan yazar ya da yazarlar sorumludur.

Yayımlanmasına karar verilen makaleler için ücret ödenmez.

Türkçe ve İngilizce Genel Biçim Özellikleri

Tüm metinde 12 punto Arial yazı karakteri kullanılmalıdır. Metin, yanlardan 2.5 cm boşluk bırakılarak, iki yana yaslı şekilde ve tek sütun olarak hazırlanmalıdır. Paragraf girintisi yapılmaz, metin için çift satır aralığı seçilmelidir.

Çalışmanın başlığı en çok12 sözcükten oluşmalıdır. Başlık 14 punto Arial yazı karakterinde, satır aralığında kalın(bold) ve tümü büyük harflerle yazılmalı, sayfaya ortalanmalıdır. Çalışma daha önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse başlığın sonuna * dipnot işareti konularak dipnotta açıklama yapılmalıdır. Ancak bu bilgi Yazar Bilgileri başlıklı şablon içinde belirtilmelidir. 

 Dipnotlar; Calibri 10 punto ile paragraftan önce ve sonra 0nk aralık bırakılarak tek satır aralıklı ve iki yana yaslı yazılmalıdır.

Anahtar sözcüklerin tamamı (ilk sözcüğün ilk harfi dahil) küçük harflerle yazılmalı, en az 5 anahtar sözcük bulunmalı, anahtar sözcükler virgülle ayrılmalı ve sonuna nokta konmamalıdır.

Yazılarda kullanılan/kullanılacak tüm görsellerle ilgili olarak her görselin altındaki açıklamada mutlaka her seferinde kaynak bildirilmelidir. Ayrıca;

  • Fotoğraf kurumsal bir arşivden alındıysa arşivin izni belirtilmelidir. 
  • Fotoğraf kişisel bir arşivdense "XXXX'in kişisel arşivinden alınmıştır" bilgisi verilmelidir. 
  • Fotoğraf basılı bir kaynaktan alındıysa normal kaynak gösterme sistemine uygun olarak (Yazar soyadı, yıl, sayfa) kaynak bildirilmelidir. 

Diğer Teknik uygulamalar:

Dergipark Kaynakça Oluşturma Kuralları (Kaynak: Dergipark)

Kaynakça hazırlarken veya metin içi atıflarda kullanılabilecek kısaltmalar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kaynak Göstermede Kullanılabilecek Kısaltmalar

 Basım bs. ed. Gözden geçirilmiş basım Göz. geç. bs. Rev. ed. Editör(ler) Ed. Eds. Tarih yok t.y. n.d. Sayfa s. p.  Cilt C.  V. Sayfa(lar) s. pp. Ve diğerleri vd. et al. Çeviren Çev. Trans. Aktaran akt. as cited in..

Sayı / cilt /sayfa gösterimi kısaltma yapılmadan verilmelidir: /sayı/ cilt sayfa gösterimi: 112(14 “italik”) 235.

Cilt veya sayı numaralarında Roma rakamları kullanılmamalıdır. Tarih bilgisi yoksa tarih kısmına parantez içerisinde tarih yok anlamında Türkçe çalışmalarda (t.y.), İngilizce çalışmalarda ise (n.d.) kısaltması yazılmalıdır. Yazar adında tire varsa, tire olduğu gibi bırakılmalı ve her büyük harften sonra nokta konulmalı, boşluk bırakılmamalıdır. Örneğin, Jean-Baptise Lamour, kaynakçada Lamour, J.-B. (2018)…..

Tüzel yazarlı çalışmalar: Bir çalışmanın yazarı kuruluş, kurum, dernek gibi bir grup ise yazar kısmına kuruluş/kurum/dernek adının kısaltması yazılabilir. İngilizce yazılan makalelerde; Metin içerisinde Türkçe bir makaleye atıf yapılacaksa yazar bilgilerini verirken Türkçe karakter kullanılmayacaktır. Kaynakçada ise makale ismi ve dergi adı İngilizce olarak yazılacaktır. 

 Ara başlıklarda ilk sözcük ve özel adlar dışındakiler küçük harflerle başlatılır.

Kaynaklar'ın  düzenlemesinde Microsoft Word Roman otomatik olarak düzenlenmesi önerilir. Başvurular+Kaynakları yönet+Stil ve stilden APA 7 seçilir.

 Kaynaklar'da kitap adları italiktir. Makaleler düz yazılır, Tek/çift tırnak arasına alınmaz. Yazar adının ilk harfi majiskül yazılır, nokta konulur Yazar(lar)ın soyadlarının baş harfleri majiskül, diğerleri miniskül harflerle yazılır. İngilizce Kaynakçada eser adlarındaki sözcüklerin ilki majiskül diğerleri (özel ad değilse) minisküldür. (and, the, on, a, an gibi) İngilizce bağlaçlar küçük yazılır.

Kaynaklar’da makale yazımı: Seyidoğlu, B. (1968). Erzurum manileri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, VI(16), 25-34. DOI: 1000/02030

Kitap yazımı: Ögel, B. (1984). İslamiyetten önce Türk kültür tarihine giriş. (A. Edipoğlu, Çev.) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu. doi: 1000/……………………

 Ana metinde geçmeyen künyelere Kaynakça’da yer verilmez.

Varsa kaynağın DOI numarası referansın en sonunda verilir.

Aynı yazarın birden fazla eseri Kaynaklar'da varsa adı her kaynağın başında yazılır. (______) çizgi çekmek ya da ibid, agk. gibi kullanımlar geçerli değildir.

Kaynaklar' daki künyelerin -varsa- etki faktörü (impact factor) linkleri belirtilir. Örn. Google scholar,web of science, vs.

Kaynaklar'da yayınlar için “yayınevi, yayınları, yayını, basımevi, yayın yeri vb” sözcüklere yer verilmez. Sadece yayınevinin (yayın kurumunun) adı künyenin sonunda verilir.

Elektronik kaynaklar başlığı altında Kaynakça’nın altında yer alacak İnternet kaynaklarında yazar soyadı, adının baş harf(ler)i, ürünün başlığı kitaplarda olduğu gibi ilk harfi büyük ve tümü italik yazılır. Sonra link yazılır. Web sayfası başlıkları italik olarak listelenir. APA 7. ile, erişim tarihi gerekmedikçe, URL'lerin önünde artık "Erişim tarihi" ifadesine gerek duyulmamaktadır. e-kitaplar basılı kitaplarla aynı formatta listelenmelidir. Elektronik kaynaklarda DOI numarası varsa kalıba göre verilmelidir:

Not(lar) (sonnot) ve Kaynaklar APA 7 standartlarına uygun olarak 10 punto Times New Roman verilir, ikinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilir Not(lar) dan sonra Yazar Beyanı yer alır.

 Özellikle anket, mülakat, soruşturma, derleme kaynak kişi(ler) makalede varsa mutlaka Etik Kurul kararı gereklidir.Fotoğraf, çizelge, şemalar vb. görsel malzeme yazara aitse belirtilir, yazara ait değilse kaynak ve kullanım izni gereklidir.

İletişim:

Yazarlar, elektronik iletişim için aşağıdaki adres ve bilgileri kullanmalıdır:

Site adresi:

https://www.turkfolklorarastirmalari.com/SonSayi.Aspx

e-posta işlemleri için:

info@turkfolklorarastirmalari.com

tfadergisi@gmail.com